-1%

Loa kéo bình

PS-K6A LUXURY

5.550.000

Công suất: 200W
Bass loa: 6.5 inches
Kích thước: (21.5 x 39 x21) cm
Trọng lượng: 10 kg

Mua

Công suất: 200W
Bass loa: 6.5 inches
Kích thước: (21.5 x 39 x21) cm
Trọng lượng: 10 kg

-1%

Loa kéo bình

PS-K8A

5.350.000

Công suất: 250W
Bass loa: 8 inches
Kích thước: (26.5x 42x 23) cm
Trọng lượng: 12 kg

Mua

Công suất: 250W
Bass loa: 8 inches
Kích thước: (26.5x 42x 23) cm
Trọng lượng: 12 kg

-1%

Loa kéo bình

PS-K8A LUXURY

6.150.000

Công suất: 250W
Bass loa: 8 inches
Kích thước: (26.5x 42x 23) cm
Trọng lượng: 12 kg

Mua

Công suất: 250W
Bass loa: 8 inches
Kích thước: (26.5x 42x 23) cm
Trọng lượng: 12 kg

-3%

Loa kéo bình

TS-10G250N

5.590.000

Công suất: 300W
Bass loa: 10 inches
Kích thước: (60.5 x 33 x 30) cm
Trọng lượng: 20 kg

Mua

Công suất: 300W
Bass loa: 10 inches
Kích thước: (60.5 x 33 x 30) cm
Trọng lượng: 20 kg

-8%

Loa kéo bình

TS-10G300X

6.430.000

Công suất: 400W
Bass loa: 10 inches
Kích thước: (55.5 x 30.5 x 35) cm
Trọng lượng: 20 kg

Mua

Công suất: 400W
Bass loa: 10 inches
Kích thước: (55.5 x 30.5 x 35) cm
Trọng lượng: 20 kg

-1%

Loa kéo bình

TS-12G350N

6.250.000

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 37.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

Mua

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 37.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

-5%

Loa kéo bình

TS-12G380N

5.990.000

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

Mua

Công suất: 400W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66.5 x 37.5 x 41.5) cm
Trọng lượng: 23 kg

-8%

Loa kéo bình

TS-12G400X

7.270.000

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: (66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

-3%

Loa kéo bình

TS-12G450X

7.700.000

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: ((66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

Mua

Công suất: 500W
Bass loa: 12 inches
Kích thước: ((66 x 37.5 x 38.5) cm
Trọng lượng: 28 kg

-3%

Loa kéo điện

TS-15A2500

15.500.000

Công suất: 1600W
Loa bass: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50kg

Mua

Công suất: 1600W
Loa bass: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50kg

-8%

Loa kéo điện

TS-15A2800

13.790.000

Công suất: 1600W
Bass loa: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50 kg

Mua

Công suất: 1600W
Bass loa: 15 inches X 2
Kích thước: (125 x 47 x 40) cm
Trọng lượng: 50 kg

-10%

Loa kéo điện

TS-15A6000

16.190.000

Công suất: 2200W
Bass loa: 15 inches x 2
Kích thước: (82 x 95 x 40) cm
Trọng lượng: 58kg

Mua

Công suất: 2200W
Bass loa: 15 inches x 2
Kích thước: (82 x 95 x 40) cm
Trọng lượng: 58kg

.